Vedtægter Hylke Landsbyråd

§ 1 Navn

Sammenslutningens navn er Hylke Landsbyråd og har hjemsted i Hylke i Skanderborg Kommune.

§ 2 Formål

Landsbyrådets formål er at varetage borgernes fælles interesser i og omkring Hylke samt styrke byens udvikling ved bevarelse og fremme af landsbymiljø samt landsbyfællesskab.

Landsbyrådet er et upolitisk organ, der kan være fælles repræsentation overfor myndigheder og diverse samarbejdsfora.

§ 3 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer samt en suppleant, som alle er valgt for to år ad gangen. Borgere over 18 år bosat i Hylke Sogn kan vælges ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år; henholdsvis tre medlemmer eller to medlemmer samt suppleanten. Genvalg kan finde sted.

§ 4 Generalforsamlingen

Alle borgere over 15 år i Hylke Sogn har stemmeret på generalforsamlingen, som er Landsbyrådets højeste beslutningsmyndighed. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved offentligt opslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før afholdelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen finder sted i april. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte borgere.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis flertallet af bestyrelsen eller mindst 15 borgere kræver det.

Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen med mindst 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte. Ændringsforslag skal fremgå af dagsordenen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Godkendelse af regnskab

4) Valg til bestyrelsen / Valg af suppleant

5) Valg af revisor

6) Behandling af indkomne forslag

7) Eventuelt

§ 5 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af en revisor, der vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen.

§ 6 Tegningsret

Formanden og kassereren tegner i fællesskab sammenslutningen udadtil.

§ 7 Opløsning

Eventuel opløsning af Hylke Landsbyråd skal vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger og hver gang med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst to og højst seks ugers mellemrum.

På den sidste generalforsamling træffes bestemmelse med almindeligt stemmeflertal om afvikling af Hylke Landsbyråds økonomiske forhold.

Vedtægterne er vedtaget på repræsentantskabsmøde den 8. april 2015.