Vedtægter

§1. Foreningens navn:

”Folkelånet til bevarelse af butik i Hylke”

§2. Foreningens adresse:

Foreningen har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand.

§3. Formål:

Det er foreningens formål at arbejde på at bevare købmandsbutikken i Hylke gennem fremskaffelse af kapital til finansiering af overtagelse ved salg af ”andele” a’ kr. 1.500,-

Den fremskaffede kapital stilles til rådighed for den nye købmand på favorable vilkår og med den sikkerhed, der er mulig under hensyntagen til, at der udover det indsamlede beløb skal fremskaffes yderligere finansiering i en bank.

Forholdet mellem foreningen og købmanden varetages udelukkende af den til enhver tid valgte bestyrelse.

§4. Medlemmer:

Alle der har købt en eller flere ”andele” er medlemmer af foreningen.

Medlemmet er selv pligtig til at ajourføre adresse/email hos foreningens formand.

”Andelsbeviser” kan frit sælges på de vilkår, der gælder for sælger. En ny ejer får én stemme, uanset om sælger måtte have flere andele og dermed er underkastet stemmeretsbegrænsningen i §8.  Et eventuelt ”ejerskifte” skal meddeles foreningens formand og noteres i foreningens medlemsfortegnelse.

Foreningens medlemmer hæfter kun med deres indskudte beløb.

§5. Foreningens ledelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Der vælges 1 suppleant og 1 revisor.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift herunder at udfærdige gældsbrev til købmanden på Folkelånet, og at påse at de givne vilkår overholdes.

Bestyrelsen skal sørge for ajourført medlemsliste og for tilbagebetaling af andele til medlemmerne, når indfrielse af Folkelånet har fundet sted.

Bestyrelsen skal foretage den årlige lodtrækning af renteindtægter, efter fradrag af omkostninger, omsat til gavekort på 500 kr. til butikken, blandt andelshaverne.

§6. Tegningsregel:

Foreningen tegnes af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen.

§7. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ordinær generalforsamling afholdes hver andet år, første gang i juni måned 2015.

Såfremt mindst 51% af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Endvidere kan bestyrelsen på eget initiativ indkalde til ekstraordinær generelforsamling.

Indkaldelse til såvel ekstraordinær som ordinær generalforsamling sker med mindst 2 ugers varsel ved offentligt opslag i købmandsbutikken.

Dagsorden, der fastlægges af bestyrelsen, skal fremgå af indkaldelsen.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent i henhold til den af bestyrelsen givne dagsorden.

§8. Generalforsamlingsbeslutninger:

Hver andelshaver har én stemme. Der kan alene afgives stemme ved personligt fremmøde.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

§9. Regnskab og formue:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog. Før generalforsamlingen skal revisor have revideret regnskabet.

§10. Foreningens opløsning:

Til opløsning af  foreningen kræves vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for opløsning. Ved foreningens opløsning tilfalder formuen foreningens medlemmer i forhold til disses andele.

Evt. ikke placerbare andele og evt. overskydende rentebeløb overgives til Hylke Forsamlingshus.

 

Vedtægter er godkendt på generalforsamling den 18. juni, 2015